AByaudya p`kaSana

AaQauinak Baart ka inamaa-Na krnao vaalao Ap`itma doSaBa> mahamanaa pMiDt madna maaohna maalavaIya jaI Wara ilaiKt dula-Ba pustk ijasanao Baart maoM svatM~ta kI caotnaa jaagaRt kI AaOr maanavaIya maUlyaaoM kI saIK dI. 


sanaatna Qama- p`dIpk

ihndI maoM [sa ijald maoM dao pustkoM hOM.

1 ,[-Svar ka Qyaana AaOr &ana

2 ,man~ maihmaa

BaUimaka : pM , iSavakumaar Saas~I.


maUla p`kaSana 1930 [- ko phlao ko eoithaisak ica~aoM ko saaqa naUtna saMskrNa .pRYz saM#yaa 192 . 
Baart maoM maUlya $pyao 175 maa~ kr yaid haoM Aitir@t .


mahamanaa madna maaohna maalavaIya jaI ko dao va>vya.
eoithaisak ica~aoM ko saaqa.

BaUimaka : pM , iSavakumaar Saas~I.

Baart maoM maUlya $pyao 30 maa~ kr yaid haoM Aitir@t.

Apnao pUro naama AaOr pta ko saaqa mainaAaD-r Wara $pyao 175 maa~ Aiga`ma Baoijayao.Dak vyaya Aaid kI rijasTD- vaI , pI , pI , Wara p`aPt kIijae.saaqa maoM “ mahamanaa maalavaIyajaI ko dao va>vya “ ibanaa maUlya p`aPt kIijayao.

dUsaro mah%vapUNa- p`kaSana


“ inaralaa : rcanaa evaM Ant:saMGaYa-.

“ inaralaa “ Sataibd vaYa- maoM p`kaiSat pznaIya pustk inaralaa ko jaIvana AaOr laoKna ka saMvaodnaSaIla ivavaocana.

laoiKka : Da , saMyau>a Bauvana.


yah pustk Anya~ khI ]plabQa nahI hO.Gar baOzo Aiga`ma maUlya mainaAaD-r sao Baojakr Kca- kI rijasTD- vaI , pI , pI ,Wara p`aPt kroM. Anya doSaao sao yaU esa Dalar Dak ko mainaAaD-r yaa Amaoirkna e@sap`osa T/ovaolasa- caok ivaiQapUva-k hstaxaraoM sao yau> Wara rijasTD- eyar maola paosT pasa-la ka vyaya jaaoD, kr BaojaoM AaOr pustk p`aPt kroM.Aap pustk p`omaI hO tao pustk SaIGa` p`aPt kroM evama\ Anya SaIYa-kaoM kI p`tIxaa kroM.

 

AByaudya p`kaSana saI , ko , 17 2 sauiD,yaa baulaanaa ko pasa vaaraNasaI 221001 Baart .
TolaIfaona naM , 91 , 0542 333323 fO@sa naM , 91 , 0542 333999.