iSava BaOrvaI ]d\yama – klaa saMgaaIt Aa^iDyaao ivaiDyaao evaM ica~pT

]prao> xao~aoM maoM yah saMsqaana saundr klaakRit saMgaIt evaM sau$icapUNa- manaaorMjana ko ilayao kaya-rt hO.BaartIya saMgaIt evaM klaa prmaanand ka baaoQa kranao mao saxama hO.hmaarI p`tIk Qauna hO


“ hr hr mahadova SamBaao kaSaI ivaSvanaaqa gaMgao ” 


iDijaTla sTIiryaao irkaiD-MMga ko hmaaro saI ,DI , AaOr kOsaT ]plabQa hOM. yah saBaI kovala hmasao hI imalaogaoM Anya~ khI BaI ]plabQa nahI hO.

BaartIya saMgaIt maoM banaarsa Garanao ka Apnaa ivaSaoYa AakYa-Na hO. banaarsa Garanao ko maQaur evaM EaoYz saMgaIt [na irkaiD-ga maoM hO.

BaavaBai@t evaM Aanandp`d rcanaayaoM ivaiBanna raga evaM tala maoM iSavakumaar Saas~I kI saMgaIt rcanaayaoM .

 


SaOvastao~aM|jaila


Bagavaana iSava ko stao~  gaaiyaka: Da vanamaalaa pva-tkr saMgaIta: iSava kumaar Saas~I sampUNa- sahgaana evaM vaaVvaRnd


EaI ballaBa stao~aM|jaila


EaI ballaBa kulapuiYT maaga- Bagavaana EaIkRYNa Bai@t saMgaIt iSava BaOrvaI ]Vma kI Bai@t pUNa- dUsarI p`stuit. 
gaaiyaka Da , vanamaalaa pva-tkr 
saMgaIta: iSava kumaar Saas~I
sampUNa- sahgaana evaM vaaVvaRnd


pM , iSava kumaar Saas~I jaI kI saMgaIt EawajaMila 
pUjanaIya maalavaIya jaI kao samaip-t


kaSaI ihndU ivaSvaivaValaya ka kulagaIt 1951 ko phlao kI Qauna 
maalavaIya jaI ko BaaYaNa ihndI AaOr AMga`ojaI maoM 
maalavaIya jaI ricat 2 Bajana 
hr hr mahadova SamBaao kIt-na hmaarI p`tIk Qauna


banaarsaI haolaI caOtI


banaarsaI Garanao kI haolaI caOtI haolaI AaOr basant ?tu kI Qaunao.
saMgaItnaayak CaoTo ramadasajaI kI prmpra ko ]dahrNa. 4 haolaI 3 caOtI 
gaaiyaka: vanamaalaa pva-tkr 
saMgaIt: iSava kumaar Saas~I
saarMgaI: Bagavaana dasa 
tvalaa: ]stad maunnao KaM

Baart maoM p`%yaok kOsaoT $ , 65 maa~ pOsaz $pyao maa~ TO@sa yaid kao[- hao Aitir>.
spYT naama AaOr pto ko saaqa QanaraiSa mainaAaD-r Wara Aiga`ma BaojaoM. Dak Kca- kI QanaraiSa ko rijasTD- vaI , pI , pI , sao Dak Wara Baojaa jaayaogaa.imalanao ko ilayao 4 sao 6 saPtah ka AvakaSa kRpyaa rKo.ek saaqa p`%yaok 1 kOsaoT kula 4 kOsaoT ko ilayao $ , 260 maa~ dao saaO saaz $pyao maa~ mainaAaD-r sao BaojaoM.[sasao Dak vyaya kI CUT haogaI.

caotavanaI : yah saBaI kOsaoT evaM saI DI QyaanapUva-k irkaD- evaM pOk ikyao jaato hO.yaid Baojanao ko baad maaga- maoM iksaI BaI p`kar kI KrabaI yaa gaD,baD,I iksaI BaI p`kar sao Aa jaatI hO tao ]sa isqait maoM hma iksaI BaI p`kar sao xaitpUit- yaa maUlya laaOTanao Aaid ko ilayao iksaI BaI pirisqait maoM ijammaodar nahI hOM yaa rhogaoM.

Da , vanamaalaa pva-tkr : pircaya

Dr Vanmala Parvatkargaaovaa inavaasaI saMgaIt&aoM ko iva#yaat pirvaar kI Da , vanamaalaa pva-tkr ko iptamah Kap$maama layaBaaskr laxmaNa ravapva-tkr saMgaIt& ko $p maoM pUjao jaato hO.layaBaaskr Kap$maama ko pu~ Da , vanamaalaa pva-tkr ko ipta ramakRYNa BaI iva#yaat gaayak cama%karI Z,ga sao layadarI bajaanao vaalao p`isaw tbalaavaadk marazI rMgamaMca ko laaokip`ya AiBanaota AaOr ica~kar hue hOM.
kaSaI ihndU ivaSvaivaValaya sao kMz saMgaIt maoM Da@TroT kI ]paiQa p`aPt kr laonao ko baad Da , vanamaalaa pva-tkr nao banaarsa Garanao ko [ithasa pu$Ya saMgaIt naayak CaoTo ramadasajaI kI prmpra ka p`iSaxaNa pM , iSavakumaar Saas~I sao ilayaa hO.samp`it yah kaSaI ihndU ivaSvaivaValaya maoM kNz saMgaIt kI iSaxaa p`dana kr rhI hO.Aapnao doSa ivadoSa maoM bahut kaya-kma p`stut ikyao hO.

saI ,ko , 16 66 sauiD,yaa baulaanaalaa ko pasa vaaraNasaI 221001 Baart
TolaIfaona naM , 91 0542 333323 fO@sa 91 0542 333999
vaaraNasaI Baart